Winkelwagen Geen producten

Waarom kiest u voor ons:

  • De enige in Europa die uw stiftfrezen weer scherp en in originele staat kan herslijpen / naslijpen.
  • Gemakkelijk en snel online een vrijblijvende offerte voor het herslijpen van uw hardmetalen en hss stiftfrezen.
  • Breed assortiment aan nieuwe hardmetalen stiftfrezen.
  • Gemakkelijk en snel online uw bestelling plaatsen.
  • Snelle levering van uw bestelling gewaarborgd.

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slijpservice Schippers
Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden van de Slijpservice Schippers
 
Artikel 1 Algemeen
1.1 Slijpservice Schippers handelend onder de handelsnaam Slijpservice Schippers.
“Koper”
Elk natuurlijk persoon of andere deelnemer aan het rechtsverkeer, waar onder rechtspersonen die met Slijpservice Schippers in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat, of kunnen komt te staan, dan wel bezoekers van de website van slijpserviceschippers.nl
“Consument koper”
Elk natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Slijpservice Schippers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan, dan wel welke de website van Slijpservice Schippers bezoekt.
“Product”
Het onderwerp van één of meer overeenkomsten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waarbij de Slijpservice Schippers optreedt als verkoper van een artikel en het slijpen van gereedschappen, dan wel andere werkzaamheden.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten. Wanneer er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, tenzij anders is bepaald, in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden.
1.4. Afwijking van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend, uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.5. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Slijpservice Schippers is ingestemd.
1.6. Slijpservice Schippers behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.
1.7. Door het gebruik van de website van Slijpservice Schippers en het plaatsen van een bestelling en/of het doorvoeren van een opdracht voor het slijpen van gereedschappen aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website van Slijpservice Schippers.
1.8. Slijpservice Schippers is gerechtigd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
1.9 Voor zover tussen koper en Slijpservice Schippers communicatie via e-mail of internet plaatsvindt, geldt, behoudens tegenbewijs door koper, de door Slijpservice Schippers opgeslagen versie van de communicatie als bewijs daarvan.
1.10 Communicatie via e-mail of internet afkomstig van Slijpservice Schippers, wordt geacht te zijn ontvangen door de klant op de dag van verzending, tenzij de klant bewijst dat de communicatie later ontvangen is. Voor zover communicatie via e-mail of internet, afkomstig van Slijpservice Schippers niet door de klant is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt zulks te allen tijde voor rekening van de klant en schort het ontvangsttijdstip door de klant niet op.
1.11 Voor zover één of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt blijven de overige bepalingen van kracht.
 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten en aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Slijpservice Schippers dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Slijpservice Schippers is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is overeengekomen. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als er aan de overige bepalingen van deze voorwaarden is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk en ondubbelzinnig is overeengekomen.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie -3- weken, tenzij een andere termijn in de offerte is vermeld.
2.4. Het aanbod van de potentiële koper zoals genoemd in artikel 2.1. wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden.
-    De potentiële koper heeft op het vestigingsadres uitdrukkelijk te kennen gegeven een product of dienst van Slijpservice Schippers te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien.
-    De potentiële koper heeft telefonisch uitdrukkelijk te kennen gegeven een product of dienst van de Slijpservice Schippers te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien.
-    De potentiële koper heeft op de website van Slijpservice Schippers op het daartoe bestemde invoerveld te kennen gegeven een product of dienst van Slijpservice Schippers te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien en heeft deze opdracht via de website van Slijpservice Schippers geplaatst.
-    De door de koper ondertekende ongewijzigde offerte is door Slijpservice Schippers ontvangen ingeval door Slijpservice Schippers een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website van Slijpservice Schippers is gedaan, per email is verzonden naar de door de koper opgegeven emailadres, alles, onder de opschortende voorwaarde dat koper in het verleden aan de algemene voorwaarden heeft voldaan. Wanneer de koper niet aan de algemene voorwaarden voldoet of in het verleden niet aan de algemene voorwaarden heeft voldaan, dan zal Slijpservice Schippers de koper dit de koper binnen tien -10- dagen mededelen, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt.
2.6. Slijpservice Schippers en de koper, dan wel consument koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4. en 2.5. is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Slijpservice Schippers gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Slijpservice Schippers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Artikel 3. Prijzen
3.1. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften zijn alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen en acties zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Kennelijke fouten in prijsopgaven, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Slijpservice Schippers worden gecorrigeerd. De koper is aan Slijpservice Schippers verschuldigd, de prijs, die conform artikel 2.5 met koper in overeengekomen.
 
Artikel 4. Betaling
4.1. Bij bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper via de website van Slijpservice Schippers kan, zulks ter keuze van Slijpservice Schippers op de volgende manieren worden betaald.
-    vooraf overmaken
-    Ideal
-    Paypal
-    Mistercash
-    Creditcard
-    Ophalen betalen bij ontvangst
4.2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijk methoden is voldaan.
4.3. Wanneer door Slijpservice Schippers een betalingstermijn is afgesproken geldt, dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.4. Bij een niet betaling, of niet tijdige betaling door de koper, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,58% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.5. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Slijpservice Schippers als gevolge van de niet nakoming door de koper van diens betalings- verplichtingen, die Slijpservice Schippers heeft moeten maken zijn ten laste van de koper.
4.6. Wanneer betaling niet tijdig is ontvangen door Slijpservice Schippers is Slijpservice Schippers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. De betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.7. Bij levering van bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper betaald met behulp van ieder andere betaalmethode dan het vooraf voldoen van de betaling, dient Slijpservice Schippers de eisen en voorwaarden in acht te nemen van de (credit)kaartmaatschappijen en/of banken zoals deze die aan wijze van betaling hebben gesteld.
4.8 Slijpservice Schippers is gerechtigd te verlangen dat geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald wordt. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven is Slijpservice Schippers gerechtigd voordat nadere werkzaamheden worden verricht of producten worden geleverd te verlangen dat een (nadere) vooruitbetaling plaatsvindt.
 
Artikel 5 uitvoering
5.1.
Bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper worden zo snel mogelijk afgehandeld. In beginsel streeft Slijpservice Schippers ernaar om bestellingen van producten die worden getoond en/of aangeboden voor verkoop via de website van de Slijpservice Schippers te leveren dan wel te verzenden binnen de als levertijd gestelde termijn op de website, dan wel de als levertermijn gestelde termijn in een op naam gesteld offerte te leveren. De uiterste leveringstermijn is 45 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Slijpservice Schippers is ingestemd, met een kortere termijn. De op de website van Slijpservice Schippers vermelde levertijd geldt slechts als indicatie. Derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Slijpservice Schippers kan meer informatie omtrent leveringstermijnen vermelden op de internetsite of op iedere andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2. Indien de koper een product besteld dat tijdelijk niet voorradig is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Slijpservice Schippers streeft ernaar binnen enkele werkdagen telefonisch, dan wel middels elektronische communicatievormen vertragingen aan de koper te melden.
5.3. Levering van bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper, vindt plaats op het door de koper, bij totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Onder opgegeven adres valt met nadruk ook het op de website van Slijpservice Schippers, bij registratie ingevoerde vestigingsadres c.q. leveringsadres. De koper dan wel consument koper is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven aan Slijpservice Schippers van wijzigingen van het vestigingsadres c.q. leveringsadres, via de website van Slijpservice Schippers, dan wel een schriftelijke mededeling dan wel een melding middels elektronische communicatievormen.
5.4. Op het moment dat de te leveren bestellingen, dan wel opdrachten dan wel te retourneren gereedschap van de koper op het overeengekomen vestigingsadres c.q. leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze bestellingen, dan wel opdrachten dan wel te retourneren gereedschap over aan de koper dan wel consument koper.
5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.6. Wanneer leveringen in meer dan één gedeelte geschiedt, dan heeft Slijpservice Schippers het recht iedere levering als een afzonderlijk transactie te beschouwen.
5.7. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Slijpservice Schippers gerechtigd om op grond van artikel 6:60 BW, te vorderen dat de bevoegde rechter Slijpservice Schippers van de verbintenis tot levering van de overeengekomen bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Slijpservice Schippers gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst ontbonden te verklaren.
5.8. Voor aparte productgroepen zoals slijpen van stiftfrezen, en het slijpen van gereedschappen, dan wel als onderhoudt gedefinieerde werkzaamheden aan materialen kunnen aanvullende overeenkomsten gelden. Wanneer er tussen de aanvullende voorwaarden of overeenkomsten en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden of overeenkomsten boven de algemene voorwaarden, tenzij dit anders is bepaald.
5.9.Voor verzendingen van ieder product, dient Slijpservice Schippers de eisen en voorwaarden in acht te nemen van de transporteurs zoals deze die aan wijze van vervoer dan wel aflevering hebben gesteld, hierin kan onderscheidt worden gemaakt tussen koper en consument koper.
5.10 Voor zover een koper een afspraak met Slijpservice Schippers annuleert langer dan vierentwintig uur voor het overeengekomen tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden verricht is geen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen zijn administratiekosten van minimaal € 50 exclusief BTW door koper aan Slijpservice Schippers verschuldigd.
 
Artikel 6. Gebreken en Klachttermijn
6.1. De koper is verplicht de producten, dan wel retour ontvangen gereedschap onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren of te doen inspecteren.
6.2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product, levering of retour ontvangen gereedschap die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven dagen na levering aan Slijpservice Schippers kenbaar worden gemaakt.
6.3. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, retour te zenden. Wanneer dit toch geschiedt, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper.
6.4. Door de koper ten onrechte geretourneerde goederen dan wel producten, dan wel geslepen gereedschap kunnen door Slijpservice Schippers onder derden worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.
 
Artikel 7. Herroeping, Ruiling, Afkoelperiode
7.1.
Consument koper, die via de website van Slijpservice Schippers een product heeft gekocht, kan binnen zeven werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Slijpservice Schippers aanspraak worden op het herroeping recht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
7.2. In geval van ontbinding is de consument koper verplicht het ontvangen product binnen zeven werkdagen na de ontbinding aan Slijpservice Schippers terug te zenden in de staat waarin de consument koper het product heeft ontvangen. De kosten voor retour zenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.
7.3. Indien de consument koper van het herroeping recht zoals vermeld in lid 7.2. gebruik heeft gemaakt, dan draagt Slijpservice Schippers binnen tien dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument koper aan Slijpservice Schippers betaalde middels bank- of giro overschrijving, na retourontvangst in oorspronkelijk staat van het product.
7.4. Slijpservice Schippers is nimmer aansprakelijk voor enige schade –diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan verpakking of het product ontstaat.
7.5. Het ruilen van producten of ontbinden van koopovereenkomsten krachtens art 7.1 ter zake producten die uitsluitend op verzoek van koper door Slijpservice Schippers voor koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
7.6. Indien het product, dan wel geslepen gereedschap niet conform de voorwaarden van Slijpservice Schippers is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag, dan wel verschuldigde bedrag voor uitgevoerde (slijp)werkzaamheden niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper die in deze verplicht is haar eigendom binnen 14 dagen af te halen of in overleg te laten bezorgen.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1.
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Slijpservice Schippers is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en het verrichtte of te verrichten werkzaamheden als slijpen, reparatie en/of onderhoud aan (alle)gereedschap.
8.2.
Voordat het eigendom van producten is overgegaan mag de koper de producten niet belasten, met een pandrecht bezwaren, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid en garantie
9.1. Slijpservice Schippers is ter zake geleverde producten nimmer tot meer jegens koper gehouden dan de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verstrekt aan Slijpservice Schippers. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Slijpservice Schippers in kennis te stellen.
9.2. De consument koper komt de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 burgerlijk wetboek zijn opgenomen, behoudens voor zover daarvan in deze voorwaarden of de overeenkomst is afgeweken.
9.3. Slijpservice Schippers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid. Slijpservice Schippers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving of letselschade.
9.4. Indien Slijpservice Schippers om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product dan wel dienst dan wel verrekeningen van uitgevoerde werkzaamheden aan (alle)gereedschap waardoor de schade is veroorzaakt.
9.5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen;
-    Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Slijpservice Schippers of betreffende fabrikant verricht zijn.
-    Indien de vastgestelde slijtage als normaal kan worden beschouwd.
-    Indien beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
-    Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
9.6. De koper is gehouden Slijpservice Schippers te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Slijpservice Schippers zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
9.7 Wanneer op de internetsite van Slijpservice Schippers links zijn opgenomen naar andere internetsites die informatief of interessant zijn voor bezoekers zijn deze louter informatie. Slijpservice Schippers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
9.8. Op proefmodellen, demonstratiemodellen en monsters gevoegd bij offertes kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
9.9. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Slijpservice Schippers streeft ernaar hiervan vooraf melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9.10. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Slijpservice Schippers niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen. Slijpservice Schippers is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, water- en sneeuwoverlast, in- of exportbelemmeringen, files of andere storingen in het verkeer, ongunstig weer, energiestoringen, storingen in een (al dan niet mobiele telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikt communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, e-mailservers niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1. De koper dan wel consument koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Slijpservice Schippers, toeleveranciers van Slijpservice Schippers of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan;
-    octrooirechten
-    auteursrechten
-    merkrechten
-    tekeningenrechten
-    modellenrechten
-    handelsnaamrechten
en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3. Het is de koper dan wel consument koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Slijpservice Schippers, toeleveranciers van Slijpservice Schippers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
 
Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Slijpservice Schippers zal de gegevens van de koper dan wel consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
12.2. Slijpservice Schippers neemt hierbij de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving in acht.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle (uitnodigingen tot het doen van ) aanbiedingen van en overeenkomsten met Slijpservice Schippers, alsmede elk bezoek van de website van Slijpservice Schippers door koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit (uitnodigingen tot het doen van ) aanbiedingen van Slijpservice Schippers, of overeenkomsten met Slijpservice Schippers, dan wel voorvloeiend uit een bezoek van de website van Slijpservice Schippers, zullen in eerste aanleg, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
Artikel 14. Overige bepalingen
14.1. Slijpservice Schippers is gevestigd aan de Oude Eibergseweg 14A 7161RN en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Centraal Twente onder nummer 08124251. Het Btw-identificatienummer is NL 101.730.111.B01
14.2. Correspondentie aangaande deze voorwaarden of overeenkomsten versturen naar vermeld adres slijpserviceschippers@gmail.com of per e-mail naar het op de internetsite aangegeven e-mail adres.

 

Voor herslijp of nieuw bij ons bent u altijd verzekerd van een goede service en de scherpste prijs

 

* = prijzen zijn exclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.